Venta de entradas

2018 MIRONA
http://www.lamirona.cat
C/Amnistia Internacional s/n Salt (Girona)
E-mail: info@lamirona.cat - Tel.+34 972 23 23 75

Powered by © Codetickets

Condiciones

La sociedad emisora de la entrada (CODETICKETS SL) no asume en ningún caso las obligaciones y responsabilidades que competen a la Organización.

L’adquisició de l’entrada representa l’acceptació, per part de l’adquiridor, de les següents Condicions Generals d’Ús:
L’edat legal per entrar als concerts és a partir dels 16 anys. Els menors de 16 anys només poden entrar acompanyats dels pares o tutors legals i adequadament identificats. Els pares o tutors que acompanyen als menors han d'omplir un full de responsabilitat.
<strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: helvetica;"><span style="font-family: helvetica;"><strong><span style="font-size: 10pt;">L’edat legal per entrar als concerts és a partir dels 16 anys. Els menors de 16 anys només poden entrar acompanyats dels pares o tutors legals i adequadament identificats. Els pares o tutors que acompanyen als menors han d'omplir un<span style="font-size: medium;"> <a href="images/LASALA/menors-edat-la-mirona.pdf" target="_blank">full de responsabilitat</a>.</span></span></strong>
1. Un cop adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import.
2. L’entrada dóna dret a accedir una sola vegada a l’espectacle. La sortida del recinte implica la pèrdua del dret a tornar a entrar.
3. L’organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment.
4. Es reserva el dret d’admissió.
5. Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. L’organització no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides als punts de venda oficials. Tota entrada feta mal be, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a impedir al seu portador l’accés al recinte. En aquests casos, l’Organització es reserva el dret a emprendre les mesures legals indicades al punt 13 d’aquestes Condicions Generals d’Ús.
6. L’admissió queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions: El posseïdor de l’entrada perdrà els drets que aquesta li dona al sortir del recinte.
7. En el moment d’entrar al recinte, el públic pot ser registrat segons la Llei, no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent, així com càmeres fotogràfiques o de vídeo, gravadores o qualsevol altre aparell de captació d’imatge i so.
8. En esdeveniments musicals queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’esdeveniment, no podent el públic assistent filmar o gravar el mateix sense una autorització escrita de l’Organització.
9. En cas d’anul·lació total de l’esdeveniment, l’Organització es compromet a la devolució del import de l’entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu d’aquesta entrada, no serà tornat en cap cas per l’Organització, atenent a que l’Organització no es preceptora d’aquest import i que la prestació d’aquest servei s’entén feta en el moment de la compra d’aquesta entrada.
10. La societat emissora de l’entrada (CODETICKETS SL) no assumeix en cap cas les obligacions i responsabilitats que competeixin a l’Organització.
11. El públic assistent podrà aparèixer a imatges presses per diferents mitjans de comunicació per la seva posterior difusió promocional.
12. En cas de que la organització no ho especifiqui, l’edat mínima legal per accedir a aquest tipus d’esdeveniments és de 16 anys. Quan l’esdeveniment sigui de tipus Discoteca, l’edat mínima legal per accedir a l’esdeveniment és de 18 anys.
13. L’Organització de l’esdeveniment podrà denegar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús o be en el cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’Organització. La denegació de l’accés o expulsió també es podrà dur a terme en el cas de que, racionalment, pugui preveure’n que la seva permanència al recinte suposi una situació de risc o perill pel propi portador o pels altres assistents a l’esdeveniment; per allau o també per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin  lesions a tercers o danys en materials.
14. Tot intent d’estafa, sostracció, robament, així com els danys a la propietat privada causats directe o indirectament a l’Organització, autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.
15. La Possessió d’aquesta entrada no dona el dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos), associada al posseïdor de l’entrada o tercer.
16. Aquesta entrada s’ha de custodiar fins el dia de l’esdeveniment com si fossin diner en metàl·lic. El comprador de l’entrada o la persona a nom de la que es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li dona per poder accedir a l’esdeveniment.